Korzyści, jakie wynikać będą dla województwa kujawsko-pomorskiego z pracy doktorskiej oraz wdrożenia jej wyników

Maszyny wieloosiowe wykorzystywane są w takich dziedzinach przemysłu województwa Kujawsko-Pomorskiego, jak: przemysł drzewny (meblarski), tworzyw sztucznych, obróbki metali itp. Powszechnie wykorzystywane są przy produkcji różnych elementów składowych urządzeń elektromechanicznych i mechanicznych.

W przemyśle drzewnym, przy dużych prędkościach pracy urządzeń wieloosiowych, częstym problemem jest realizacja zadanej trajektorii ruchu z jak najmniejszym błędem. Z podobnymi zjawiskami spotykamy się w branży obróbki tworzyw sztucznych. Problem ten jest szczególnie widoczny przy produkcji elementów precyzyjnych, dla których liczy się dokładność wykonania rzędu mikrometrów.

W wyniku pracy doktorskiej opracowany będzie prototypowy układu sterowania maszyn wieloosiowych. W układzie sterowania zamierza się zaimplementować innowacyjne rozwiązanie w postaci Kompensatora Trajektorii Zadanej. Adaptacyjny charakter pracy układu sterowania przełoży się bezpośrednio na zwiększenie wydajności pracy maszyny oraz poprawę dokładności jej działania.

Konstrukcja mechaniczna oraz zastosowane układy sterowania mają znaczący wpływ na dokładność maszyn wieloosiowych. O ile wykonanie precyzyjnych układów mechanicznych lub modernizacja istniejących w celu poprawy dokładności jest posunięciem kosztownym i skomplikowanym, to rozwiązaniem prostszym i tańszym jest modyfikacja układów sterowania. Budowa własnych układu sterowania ma o tyle znaczący argument ekonomiczny, że powstały prototyp sterowania numerycznego, będzie rozwiązaniem polskim, które jest relatywnie tańsze w stosunku do rozwiązań zagranicznych. Przełoży się to na stymulację produkcji lokalnej co stworzy także możliwość rozwoju rynku pracy w przemyśle elektromechanicznym oraz elektronicznym w regionie. Dodatkowo zakłada się, że opracowany układ sterowania będzie posiadał modułową budowę (bazował między innymi na komputerze PC), co przełoży się na jego niskie koszty produkcji oraz uniwersalność zastosowań. Perspektywicznie producenci maszyn z regionu bazując na opracowanym układzie sterowania mogą skutecznie konkurować w produkcji urządzeń wieloosiowych oraz być dostawcami na rynku europejskim. Przeliczy się to nie tylko na korzyści o charakterze finansowym, ale także pozwoli wykorzystać najnowsze rozwiązania technologii high-tech.

Dotychczas stosowane układy sterowania numerycznego maszyn wieloosiowych bazują na technologiach opracowanych w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Koszty ich produkcji w wymienionych krajach są zdecydowanie wyższe niż mogłyby być w Polsce. Do tego należy dodać wydatki związane z transportem wraz z towarzyszącymi mu wszystkimi opłatami, zaangażowanymi pośrednikami oraz kosztami zaadoptowania urządzenia do pracy w danym ośrodku produkcyjnym, a także przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu.

Prototypowy systemu sterowania maszyn wieloosiowych bazuje na komputerze PC. W pracy doktorskiej przyłożono dużo uwagi do stosowanych komponentów bazowych, mając na uwadze obniżenie kosztów produkcji oraz uniwersalność zastosowań przyszłego finalnego produktu. Wdrożenie prototypowego systemu sterowania maszyn wieloosiowych przyczyni się do osiągnięcia celów operacyjnych zgodnych z RSI WKP. Budowa nowoczesnych lub modernizacja istniejących układów sterowania maszyn wieloosiowych pokrywa się z punktem 1.2 RSI WKP (Procesy restrukturyzacji tradycyjnych dziedzin gospodarki i dostosowanie ich do wymogów współczesności). Gotowe układy sterowania mogą z powodzeniem być wykorzystywane w branżach (narzędziowej, elektronicznej, meblarskiej) i przemysłach (elektronicznym, elektrotechnicznym, elektromechanicznym) - wymienionych w punkcie 1.3 RSI WKP. Ich komercjalizacja może spowodować przyciągnięcie inwestorów z sektora high-tech (punkt 1.5 RSI WKP). Późniejsza komercjalizacja spełnia punkty 2.1 RSI WKP (Jednostki naukowo-badawcze realizatorem oczekiwań przedsiębiorstw oraz kreatorem nowych produktów) oraz 2.2 RSI WKP (Ścisła współpraca uczelni, sektora B+R z przedsiębiorstwami w obszarze kreowania celów rynkowych).

do góry