• misiek@fizyka.umk.pl

Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa (ćwiczenia)


Sposób zaliczenia ćwiczeń
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności (na minimum 8 z 10 zajęć) oraz zebrania odpowiedniej liczby punktów z kolokwium i niezapowiedzianych kartkówek. Brana jest również pod uwagę aktywność studenta na zajęciach.

W trakcie zajęć można zdobyć 60 pkt z kolowkium końcowego oraz 40 pkt z niezapowiedzianych kartkówek. Aby uzyskać zaliczenie należy zdobyć minimum 50 pkt. Student ma prawo do dwóch poprawek kolokwium. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest poprawianie wyniku kartkówki lub napisanie jej w przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta.
Wyniki poszczególnych kartkówek i kolokwium umieszczane są w systemie USOS w zakładce dla studentów >> sprawdziany .


Sposób oceniania
Oceny zostaną wystawione zgodnie z następującym schematem:

[90, 100]bardzo dobry (5)
[80, 90)dobry + (4.5)
[70, 80)dobry (4)
[60, 70)dostateczny + (3.5)
[50, 60)dostateczny (3)
[0,50)niedostateczny (2)

Materiały do pobrania
Przykładowe zadania rozwiązywane na zajęciach
Rozkłady zmiennej dyskretnej z przykładami