next up previous
Next: Komunikat z posiedzenia Senatu Up: No Title Previous: Komunikat z posiedzenia Senatu

Komunikat z posiedzenia Senatu UMK w dniu 26 stycznia 1999 roku

NOMINACJE PROFESORSKIE

JM Rektor A. Jamio/lkowski wr/eczy/l mianowanie na sta/le w UMK na 
stanowisko prof. zwyczajnego prof. dr hab. Zofii Bargiel, oraz
gratulacje z okazji otrzymania tytu/lu profesora prof. dr hab.
Marcie Wiszniowskiej - Majchrzyk. 

KOMUNIKATY

(JM Rektor A. Jamio/lkowski)

1.W dniu 7.06.1999 roku, o godz. 17:15, w Auli UMK rozpocznie si/e 
 spotkanie Papie/za Jana Paw/la II z rektorami WSZYSTKICH polskich uczelni
 (r/ownie/z niepa/nstwowych). W spotkaniu uczestniczy/c maj/a zar/owno
 aktualnie urz/eduj/acy rektorzy, jak i rektorzy-elekci. /L/acznie zaproszonych
 zostanie ok. 300 os/ob, m.in., kierownictwo MEN, KBN, PAN, RGSzW. Mo/zna 
 spodziewa/c si/e wa/znego wyst/apienia Jana Paw/la II na temat relacji wiara-
 nauka. W przygotowania do spotkania zaanga/zowana jest ca/la administracja UMK i 
 w/ladze rektorskie. B/edzie to pierwsze tego typu spotkanie Papie/za na terenie
 uniwersyteckim, a nie w ko/sciele. Wsp/o/lgospodarzami spotkania s/a rektor UJ
 prof. A.Koj, biskup A.Suski i arcybiskup Sodano. Planowana jest transmisja d/zwi/ekowa
 spotkania na p/lyt/e lotniska, gdzie odb/edzie si/e masowe nabo/ze/nstwo z udzia/lem
 Papie/za. Jego Magnificencja do/lo/zy stara/n, aby poza senatem jak najwi/eksza
 cz/e/s/c naszej spo/leczno/si mog/la wzi/a/c udzia/l w tym spotkaniu.
 Planowana jest renowacja niekt/orych obiekt/ow UMK. Wydaje si/e, /ze wydarzenie 
 na tak/a skal/e wywo/la niekomercyjn/a, pozytywn/a aktywno/s/c wielu /srodowisk. 
 
2.W dniu 20 I 98 JM Rektor podpisa/l umow/e z MEN o przej/eciu przez UMK 
 Gimnazjum Akademickiego.

3.W/ladze rektorskie w pe/lnym sk/ladzie spotk/ly si/e z Zarz/adem Miasta. 
 Rozmowy dotyczy/ly nowej sytuacji powsta/lej po wprowadzeniu obecnego
 podzia/lu administracyjnego oraz przygotowa/n do wizyty Papie/za.
 Odby/lo si/e te/z spotkanie JM Rektora UK z marsza/lkiem wojew/odztwa.
 Rola UMK jest szczeg/olna, poniewa/z jest to jedyna w pe/lni autonomiczna
 uczelnia w woj. kuj.-pom.

4.W okresie ostatnich 3 miesi/ecy NIK przeprowadza/l kontrol/e poprawno/sci
 wykorzystania /srodk/ow bud/zetowych na prowadzenie prac badawczych (aparatura).
 Na 9 kontrolowanych zagadnie/n w 7 nie stwierdzono /zadnych uchybie/n. 
 Og/olnie kontrola wypad/la pozytywnie.

5.Na niekt/orych wydzia/lach powsta/lo zamieszanie zwi/azane z terminami sk/ladania
 o/swiadcze/n nt. praw autorsich i zaliczek podatku. Do 15 I potrzebne 
 by/ly o/swiadczenia, aby przygotowa/c PITy. Do 15 XII - o/swiadczenia na rok nast/epny
 - je/sli chcemy korzysta/c z ni/zszych potr/ace/n.

6.Dokumentacj/e zwi/azan/a z ubruttownieniem p/lac pracownicy UMK otrzymaj/a po
 dokonaniu regulacji p/lac (w terminie kilku miesi/ecy).

7.W dniu 19 II b/edziemy obchodzi/c /swi/eto uczelni. Obecny b/edzie minister Handke. 
 Obchody poprzedzi koncert w ko/sciele pw. Ducha /Sw.("Mesjasz" Haendla- ch/or UMK, TOK
 +sol/sci) w dniu 18 II o godz. 20:15. Wst/ep wolny.


SPRAWOZDANIE WHum

Dziekan WHum, prof. R.Borowicz, przedstawi/l obszern/a informacj/e nt. dzia/lalno/ci 
Wydzia/lu w latach 1996-98. 


NOWY WYDZIA/L 

Senat podj/a/l uchwa/l/e o podziale Wydzia/lu Humanistycznego i utworzeniu od 1999/2000 roku 
nowego wydzia/lu - Filologicznego. Podstawowym argumentem za secesj/a jest 
wielko/s/c dotychczasowego WHum oraz jego zr/o/znicowanie. 


UNIKATOWY KIERUNEK

Senat popar/l wniosek Rady Wydzia/lu SzP o uznanie kierunku ochrona d/obr kultury
za unikatowy.

 
MEDALE

W wyniku g/losowania senat przyzna/l 7 osobom medale "Za zas/lugi po/lo/zone w rozwoju
uczelni". Na wniosek WFiA medale otrzymaj/a dr hab. A.Kowalczyk (IF UMK
- za/lugi w tworzeniu nowego kierunku stud/ow fizyki medycznej) oraz ksi/adz infu/lat 
Wawrzyniec Wnuk (Windsor, Kanada - opieka nad stypendystami, istotne wsparcie finansowe
astronomii).


KOMISJA WYBORCZA

Senat uchwali/l sk/lad Komisji Wyborczej Uniwersytetu. WFiA reprezentuje prof. dr hab.
A.Balter, WMiI prof. dr hab. A.Nagaev.


NOWE CENTRUM

Senat popar/l wniosek WFiA i zmieni/l nazw/e (z dniem 1.02.1999 r) Centrum
Astronomicznego UMK na Centrum Astronomii. 


PIENI/ADZE na DODATKI

Senat podj/a/l uchwa/l/e zwi/ekszaj/ac/a o 4% limit osobowego funduszu
p/lac ponad wysoko/s/c przyznan/a przez MEN i pozostawi/l t/e kwot/e 
do dyspozycji Rektora, z przeznaczeniem na dodatki rektorskie.
/Srodki pochodz/a z dochod/ow w/lasnych uniwersytetu.


Przedstawiciele m/lodszych pracownik/ow naukowych w Senacie UMK:

W. Fizyki i Astronomii   - Wies/law Nowak   (wiesiek@phys.uni.torun.pl)
W. Matematyki i Informatyki - Andrzej Rozkosz  (rozkosz@mat.uni.torun.pl)


Wieslaw Nowak
6/24/2002