Miedzynarodowy uklad jednostek miar SI

Jednostki podstawowe:

metr, m
Metr jest to odleglosc jaka przebedzie swiatlo w prozni w czasie (1/299792458) s (sekundy).
kilogram, kg
Kilogram jest to masa miedzynarodowego wzorca tej jednostki przechowywanego w Miedzynarodowym Biurze Miar w Sevres.
sekunda, s
Sekunda jest to czas rowny 9192631770 okresom promieniowania odpowiadajacego przejsciu miedzy dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu cezu Cs-133.
amper, A
Amper jest to natezenie pradu elektrycznego, nie zmieniajacego sie, ktory plynac w dwoch rownoleglych prostoliniowych, nieskonczenie dlugich przewodach o przekroju kolowym znikomo malym, umieszczonych w prozni w odleglosci 1 m (metr) od siebie - wywolalby miedzy tymi przewodami sile 2·10-7 N (niutona) na kazdy metr dlugosci.
kelwin, K
Kelwin jest to 1/273.16 temperatury termodynamicznej punktu potrojnego wody.
kandela, cd
Kandela jest to swiatlosc, jaka ma w okreslonym kierunku zrodlo emitujace promieniowanie monochromatyczne o czestotliwosci 540·1012 Hz, i ktorego natezenie w tym kierunku jest rowne (1/683) W/sr.
mol, mol
Mol jest to licznosc materii wystepujaca, gdy liczba czastek jest rowna liczbie atomow zawartych w masie 0,012 kg wegla C-12.

20. Konferencja Generalna Miar i Wag, ktora obradowala w pazdzierniku 1995 roku, postanowila zlikwidowac odrebna klase jednostek uzupelniajacych i wlaczyc je do klasy jednostek pochodnych. Stad zmiany w ponizszym tekscie.

Jednostki pochodne (wybor):

radian, rad
Radian jest to kat plaski zawarty miedzy dwoma promieniami kola, wycinajacymi z jego okregu luk o dlugosci rownej promieniowi tego kola.
steradian, sr
Steradian jest to kat brylowy o wierzcholku w srodku kuli wycinajacy z jej powierzchni czesc rowna powierzchni kwadratu o boku rownym promieniowi tej kuli.

Literatura