Didactics

 

Lectures: Solid state physics

               Atomic and molecular physics

 

Labs:       Second physics laboratory (advanced level)

 

List of BSc, MSc and PhD theses made under my supervision

(in Polish)

 

Prace licencjackie i inżynierskie (BSc and Engineer theses)

 

L.p.

Rok

Tytuł

Nazwisko licencjanta

1.        

1998

Zasada działania lasera

Marcin Zientara

2.        

1998

Lasery strojone

Robert Zawadzki

3.        

1999

Interferometr Fabry’ego-Perota

Wojciech Kielar

4.        

1999

Własności promieniowania laserowego

Artur Sawicki

5.        

1999

Promieniowanie ciała doskonale czarnego

Piotr Bielski

6.        

2000

Techniki pomiarowe w spektroskopii

Adam Staniszewski

7.        

2000

Atom wodoru i obiekty wodoropodobne

Anna Wilk

8.        

2001

Program w LabView sterujący pomiarami widm emisji rozdzielonych w czasie

Piotr Pawlak

9.        

2001

Program w LabView sterujący pomiarami charakterystyk stanu wzbudzonego (ESA)

Maciej Gurski

10.    

2001

Program w LabView do pomiarów czasów zaniku luminescencji przy użyciu boxcara

Paweł Turbak

11.    

2001

Odwzorowania optyczne

Małgorzata Chmurzyńska

12.    

2002

Lasery na ciele stałym pompowane diodami

Sławomir Orłowski

13.    

2002

Idea oscylatora kwantowego i jej zastosowania

Krzysztof Okulewicz

14.    

2004

Zjawiska typu upconversion w materiałach aktywowanych jonami ziem rzadkich

Jacek Drzycimski

15.    

2005

Mikrolasery

Alina Żołądek

16.    

2006

Prezentacja multimedialna na temat „Zasada działania lasera”

Mirosław Gurzyński

17.    

2007

Płaskie wyświetlacze

Szymon Marks

18.    

2007

Lasery na włóknach optycznych

Emilia Witkowska

19.    

2016

Badanie własności spektroskopowych szkieł ołowiowo-galowych domieszkowanych jonami Pr3+, Yb3+ i Er3+ oraz szkieł pokrytych cienką warstwą ZnS

Natalia Dymowska

20.    

2017

Wybrane metody ewaluacji światłowodów aktywnych domieszkowanych jonami ziem rzadkich

Małgorzata Czepanko

 

 

 

Prace magisterskie (MSc theses)

 

L.p.

Rok

Tytuł

Nazwisko magistranta

1.     

1985

Wyznaczenie temperaturowej zależności przewodnictwa ciał stałych i przerwy energetycznej w półprzewodniku

Stanisław Stec

2.     

1988

Wpływ promieniowania laserowego na własności ekscytonowe cienkiej warstwy CdS

Andrzej Polewczyński

3.     

1994

Własności spektroskopowe szkieł i ceramik domieszkowanych TiO2

Beata Kostrzewska

4.     

1994

Badanie własności spektroskopowych szkieł i ceramik domieszkowanych jonem Cr3+

Katarzyna Bursztyńska

5.     

1994

Własności optyczne kompleksów molekularnych typu d0

Renata Bednarz

6.     

1995

Zaniki luminescencji jonów tytanu w matrycy szklanej i ceramicznej

Krzysztof Wiśniewski

7.     

1995

Zaniki luminescencji jonów chromu w ceramikach ganitowych i szkłach

Wojciech Jadwisieńczak

8.     

1995

Luminescencja ciała stałego przy dużym sprzężeniu elektron-sieć

Ewa Kowalska

9.     

1996

Widma absorpcji i widma wzbudzenia szkieł i ceramik domieszkowanych metalami przejściowymi

Renata Drozdowska

10. 

1997

Spektroskopia stanów wzbudzonych ganitowych ceramik szklanych domieszkowanych jonami Cr3+

Małgorzata Chojnacka

11. 

1997

Spektroskopia stanów wzbudzonych szkieł domieszkowanych jonami chromu Cr3+

Monika Barska

12. 

1998

Nowoczesne detektory optyczne

Michał Bednarek

13. 

1999

Lasery oparte na różnych stanach ładunkowych jonów chromu

Bogusława Kaczmaryn

14. 

2000

Porównanie pomiarów absorpcji w stanie wzbudzonym metodą impulsową i fazoczułą

Tomasz Kardasz

15. 

2000

Obliczenia wzmocnienia optycznego w jonach metali przejściowych w matrycy krystalicznej i szklanej

Maciej Grochowski

16. 

2001

Rola matrycy w widmach absorpcji w stanie wzbudzonym jonów metali przejściowych

Katarzyna Graduszewska

17. 

2001

Absorpcja w stanie wzbudzonym jonów chromu w dwóch stanach ładunkowych

Piotr Bielski

18. 

2002

Absorpcja w stanie wzbudzonym szkła fluoroglinowego domieszkowanego prazeodymem mierzona techniką fazoczułą

Anna Wilk

19. 

2002

Czasy zaniku emisji 3P1->3H6 i 3P0->3H6 szkła fluoroglinowego aktywowanego prazeodymem mierzone techniką zliczania fotonów

Adam Staniszewski

20. 

2003

Czasowo-rozdzielcze widma emisji jonów Pr3+ w szkle fluoroglinowym

Paweł Turbak

21. 

2003

Spektroskopia optyczna szkła fluoroglinowego aktywowanego jonami Nd3+

Łukasz Sikorski

22. 

2003

Badanie cech stanu defektowego w szkle fluoroaluminiowym aktywowanym jonami Pr3+

Anna Sobocińska

23. 

2003

Zjawiska typu up-conversion w szkłach aktywowanych jonami Nd3+

Kamila Kowalska

24. 

2004

Własności spektralne prototypowych włókien optycznych aktywowanych neodymem. Mikrolasery sferyczne

Dawid Piątkowski

25. 

2004

Zjawisko transferu energii w kryształach granatu domieszkowanych jonami Cr3+ i Nd3+

Krzysztof Okulewicz

26. 

2005

Właściwości spektroskopowe jonu neodymu Nd3+ w matrycy LuPO4

Andrzej Meler

27. 

2005

Własności spektroskopowe jonów ziem rzadkich na przykładzie jonu Er3+

Maria Durau

28. 

2005

Własności spektralne jonów ziem rzadkich na przykładzie holmu

Magdalena Woszczyńska

29. 

2006

Własności spektralne wybranych materiałów prototypowych aktywowanych jonami Er3+

Marek Różański

30. 

2006

Własności spektralne wybranych materiałów prototypowych aktywowanych jonami Pr3+

Dominik Wojnowski

31. 

2006

Własności spektralne wybranych materiałów prototypowych aktywowanych jonami holmu Ho3+

Jacek Drzycimski

32. 

2008

Absorpcja w stanie wzbudzonym w szkłach optycznych domieszkowanych jonami holmu

Patrycjusz Stremplewski

33. 

2008

Opracowanie i testy programu korygującego zanik amplitudy fali sejsmicznej w procesie jej propagacji*

Artur Majdoszka

34. 

2008

Spektroskopia stanów wzbudzonych szkła ALF:Pr3+ w bliskiej podczerwieni

Adam Szulc

35. 

2008

Szumy cieplne. Wyznaczanie stałej Boltzmanna

Maciej Podbielski

36. 

2008

Zjawisko Ramsauera - Townsenda

Mirela Szczepanek

37. 

2008

Spektroskopia jonów Pr3+ w kryształach KLa(MoO4)2 i KLa(WO4)2

Lidia Nowacka

38. 

2009

Wyświetlacze ciekłokrystaliczne, plazmowe i diodowe

Małgorzata Chmurzyńska

39. 

2009

Własności spektralne kryształów domieszkowanych jonami Tm3+

Wojciech Franków

40. 

2009

Spektroskopia stanów wzbudzonych jonów tulu Tm3+ w matrycy szklanej

Szymon Orzechowski

41. 

2009

Własności spektroskopowe matrycy szklanej i krystalicznej domieszkowanej jonami dysprozu

Łukasz Sitarczyk

42. 

2009

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne i jego zastosowania

Agnieszka Sagan

43. 

2009

Oprogramowanie bramkowanego licznika fotonów: Stanford SR-400, służącego do pomiarów spektroskopowych

Szymon Marks

44. 

2010

Spektroskopia stanów wzbudzonych jonów tulu w matrycy szklanej

Katarzyna Luśnia

45. 

2011

Spektroskopia stanu wzbudzonego materiałów domieszkowanych jonami ziem rzadkich na przykładzie światłowodu aktywowanego jonami erbu

Andrzej Florkowski

46. 

2012

Spektroskopia wyższych stanów wzbudzonych materiałów optoelektronicznych domieszkowanych jonami ziem rzadkich

Michał Wiliński

47. 

2012

Spektroskopia stanów wzbudzonych światłowodu oksyfluorkowego aktywowanego erbem i iterbem

Jakub Mikulski

48. 

2013

Spektroskopia stanu wzbudzonego szkła TZN domieszkowanego jonami erbu

Monika Gromowska

49. 

2016

Badanie własności trójdodatnich jonów erbu i iterbu będących domieszką szkła fosforanowego

Patryk Karpowicz

 

 

Prace doktorskie (PhD theses)

 

L.p.

Rok

Tytuł

Nazwisko doktoranta

1.

2005

Spektroskopia stanów wzbudzonych wybranych materiałów aktywowanych chromem

Krzysztof Wiśniewski

2.

2008

Pomiar i interpretacja dwustopniowych procesów absorpcji w materiałach aktywowanych jonami ziem rzadkich

Dawid Piątkowski

3.

2014

Transmisja w stanie wzbudzonym w światłowodach domieszkowanych jonami ziem rzadkich

Patrycjusz Stremplewski

 * praca wykonana w zakładzie Geofizyka Toruń sp. z.o.o.