Dydaktyka fizyki na początku XXI wieku

Grzegorz Karwasz

1. Przedmiot dydaktyki
1.1 Dydaktyka jako nauka o nauczaniu i uczeniu się
1.2 Przedmiot nauczania i dydaktyka przedmiotu
1.3 Twórcy i europejskie tradycje dydaktyki
1.4 Systemy edukacyjne we współczesnej Europie
1.5 Dydaktyki przedmiotowe i ich zadania w reformujących się systemach edukacji
1.6 Konstruktywizm w dydaktyce
1.7 Dydaktyczne konsekwencje kognitywistyki

2. Miejsce fizyki wśród innych nauk
2.1 Tradycje europejskiej myśli przyrodniczej
2.2. Przewrót kopernikański
2.3 Galileusz i metoda doświadczalna
2.4 Poznanie naukowe według Immanuela Kanta
2.5 Rewolucja naukowo-techniczna XIX i XX wieku
2.6 Metodologie badawcze  współczesnej nauki

3. Dydaktyka a pedagogika
3.1 System wartości według Traktatu UE
3.2 Konsekwencje przyjętego systemu wartości dla praktyki pedagogicznej
3.3 Makroekonomiczne cele kształcenia
3.4 Szanse zawodowe ucznia a kształtowanie postaw względem zdobywania wiedzy
3.5 Przekaz wiedzy a kształtowanie umiejętności

4. Dydaktyka ogólna i dydaktyki przedmiotowe
4.1 Zagadnienie jedności metody naukowej
4.2 Trudności w rozumieniu a rola dydaktyki
4.3 Nauczanie fizyki a ogólne trudności konstruowania wiedzy
4.4 Fizyka jako nauka ilościowa

5. Zasady dydaktyki w erze internetu
5.1 Zasady dydaktyki w ujęciu tradycyjnym
5.2 Zasada neo-heurystyczna
5.3 Rekurencyjne konstruowanie wiedzy
5.4. Funkcje kontrolne w konstruowaniu wiedzy
5.5 Rola poglądowości
5.6 Porządkowanie zasobów: konteksty, próby krzyżowe i aspekty praktyczne wiedzy
5.7 Psychologiczne wspomaganie procesu nauczania
 
6. Metody kształcenia
6.1 Metody wykładowe
6.2 Metody laboratoryjne i problemowe
6.3 Współpraca grupowa w procesie poznania
6.4 Stymulacja procesów poznawczych
6.5 Recepty kognitywistyczne
6.6 Kontrola wyników nauczania

7. Wirtualne i realne środki dydaktyczne
7.1 Multimedia w nauczaniu fizyki
7.2 Eksponaty dydaktyczne
7.3 Kolekcje i ścieżki dydaktyczne
7.4 Encyklopedie i poradniki
7.5 e-Podręczniki
7.6 Nauczanie programowane

8. Dydaktyka pozaszkolna
8.1 Dydaktyka a popularyzacja nauki
8.2 Interaktywne formy nauczania
8.3 Nauczanie przedmiotów przyrodniczych we wczesnym okresie szkolnym
8.4 Strategie edukacyjne w centrach nauki (Drugi tekst)
8.5 Internet jako źródło wiedzy

9. Wybrane problemy dydaktyki fizyki
9.1 Mechanika Kartezjusza i mechanika Newtona
9.2 Prawa ruchu i całki ruchu
9.3 Niematematyczne aspekty optyki
9.4 Indukcja elektromagnetyczna i prawo Lenza
9.5 Ilustracja praw Maxwella
9.6 Akustyka i komputer

10 Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej
10.1 Fizyka życia codziennego
10.2 Interdyscyplinarne zastosowania metod fizycznych
10.3 Iteracyjność prawdy naukowej
10.4 Mechanika kwantowa i koniec determinizmu
10.5 Granice pewności w fizyce cząstek elementarnych
10.6 Niespodzianki kosmologii
10.7 Czy istnieją granice poznania?